logometnaam

Om terug te gaan klikt u op de 'back' toets in uw browser of klik op deze link

Het onderstaande is van toepassing op de website van Van de Veer. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy

Van de Veer Onderhoud en Reparatie hecht grote waarde aan privacy en wij gaan dan ook respectvol om met uw persoonsgegevens.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft duidelijk aan hoe dat voor heel Europa geldt. Hieronder staat beschreven hoe Van de Veer Onderhoud en Reparatie omgaat met de privacy.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Van de Veer Onderhoud en Reparatie verzamelt en gebruikt en met welk doel. Van de Veer Onderhoud en Reparatie gaat altijd zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Contactpersoon Gegevensbescherming van Van de Veer Onderhoud en Reparatie

Van de Veer Onderhoud en Reparatie, gevestigd aan Ten Oeverstraat 34 - 8012 EV - Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Van de Veer Onderhoud en Reparatie

Lucien van de Veer

Kribpad 22

8043 GP Zwolle

038 - 421 31 12

http://www.onderhoud-wtw.nl

Persoonsgegevens die Van de Veer Onderhoud en Reparatie verwerkt

Van de Veer Onderhoud en Reparatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)

  Telefoonnummer

  Factuuradres

  E-mailadres

  Eventuele betalingsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van de Veer Onderhoud en Reparatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  Het leveren van onze diensten

  Het afhandelen van uw betaling

  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  Om goederen en diensten bij U af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van de Veer Onderhoud en Reparatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van de Veer Onderhoud en Reparatie verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van de Veer Onderhoud en Reparatie gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van de Veer Onderhoud en Reparatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar Van de Veer Onderhoud en Reparatie sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van de Veer Onderhoud en Reparatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van de Veer Onderhoud en Reparatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Van de Veer Onderhoud en Reparatie.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Van de Veer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij van de Veer of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan van de Veer. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door van de Veer.

Tot slot

Heeft u een vraag of opmerking dan horen wij dat graag.